Yleiset julkaisu ja sopimusehdot

1. Julkaisu- ja sopimusehtojen soveltamisala.

Näitä ehtoja sovelletaan Legenda Oy:n (Julkaisija) julkaistessa yritysasiakkaan (Asiakas) yhteystietoja, kuvia, ilmoituksia ja muuta aineistoa (Aineisto) lehdissä ja sähköisissä palvelussa (Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin sekä muihin palveluja koskeviin sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen.

Sopimus aineiston julkaisemisesta syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Asiakas saa julkaisijalta tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen tai vedoksen, jota ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei tilausvahvistuksessa tai vedoksessa ole siitä erillistä merkintää tai allekirjoittamisesta on toisin sovittu julkaisijan ja asiakkaan välillä. Tilausvahvistuksen tai vedoksen palauttamatta jättäminen ei vapauta asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista.

3. Aineiston julkaiseminen.

Aineisto julkaistaan tilauksessa, tilausvahvistuksessa tai vedoksessa mainituissa julkaisijan palveluissa julkaisijan kulloinkin voimassaolevan toteutuskäytännön ja näiden ehtojen mukaisesti, ellei osapuolten kesken ole muuta sovittu. Tehtyään aineiston julkaisemista koskevan tilauksen, asiakas sitoutuu näihin julkaisu- ja sopimusehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamaan.

4. Peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa tai lisätilauksensa kokonaan tai osittain neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen kirjauspäivästä ilmoittamalla siitä julkaisijalle kirjallisesti. Jos peruutus tai osaperuutus tehdään tämän määräajan jälkeen, on julkaisijalla oikeus periä asiakkaalta viisikymmentä (50) prosenttia tilauksen peruutetun osan verottomasta hinnasta peruutuskuluina. Asiakkaan peruutettua tilauksensa, ei aineistoa julkaista julkaisijan palveluissa eikä palauteta asiakkaalle ilman osapuolten erillistä asiaa koskevaa sopimusta. Julkaisijalla on aina kuitenkin oikeus laskuttaa asiakkaalta aineiston laatimisesta ja/tai muutoksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, vaikka aineistoa ei julkaista.

5. Palveluiden voimassaolo ja tilauksen irtisanominen.

Tilaukset ovat voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajanjakson. Jos tilauksen on sovittu olevan voimassa määräajan, päättyy tilaus määräajan päätyttyä ilman eri ilmoitusta. Määräaikaista tilausta ei voida irtisanoa määräajan kuluessa. Määräaikaisen tilauksen peruutukseen ennen sovitun määräajan alkamista sovelletaan, mitä kohdassa 4 on sanottu peruutusoikeudesta.

6. Muutosten tekeminen

Asiakkaalla on oikeus tehdä muutoksia tilaamaansa aineistoon. Muutoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä aineiston ulkoasunmuutoksia ja muita vastaavia muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tilauksen arvoon. Muutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti aineistopäivään tai julkaisijan ilmoittamaan muuhun päivään mennessä. Julkaisijalla on oikeus veloittaa asiakkaalta muutostyöstä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki muu aineistoa koskevat muutokset julkaisijalle heti muutoksen tapahduttua.

7. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa aineiston sisällöstä kaikilta osin. Aineisto ei saa olla lain, hyvän tavan tai mainonnan eettisten sääntöjen vastainen. Asiakas hankkii kaikki aineiston sisältöön mahdollisesti tarvittavat immateriaalioikeudet ja muut luvat. Asiakas vastaa aineistoon tarvittavan kuva-aineiston hankinnasta ja sen kustannuksista. Kahden tai useamman asiakkaan yhteisen aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt osapuoli. Mikäli asiakkaan toimittama aineisto on lain, hyvän tavan, mainonnan eettistensääntöjen tai näiden sopimusehtojen vastainen, julkaisijalla on oikeus välittömästi poistaa kyseinen aineisto ja halutessaan myös tuhota se.

8. Aineiston käyttöoikeus

Asiakas antaa julkaisijalle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia aineistoon sen julkaisemiseksi tilauksessa, tilausvahvistuksessa tai vedoksessa mainituissa palveluissa. Asiakkaan julkaisijalle toimittamaa aineistoa ei palauteta, ellei asiasta ole toisin sovittu. Julkaisijalla on oikeus sisällyttää aineisto tai sen osia kaikkiin palveluvalikoimassaan oleviin asiakkaalle veloituksettomiin palveluihin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Lisäksi julkaisijalla on oikeus välittää aineistoa asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin, ellei asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakas myöntää julkaisijalle asiakkaan toimittamaan aineistoon käyttöoikeudet korvauksetta, sisältäen oikeuden voimassa olevan lainsäädännön rajoissa luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle.

9. Julkaisijan oikeudet

Julkaisijalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta aineistoa, joka on ristiriidassa lain, hyvien tapojen tai mainonnan eettisten säännösten kanssa. Julkaisijalla on lisäksi asiakkaan maksuhäiriötilanteissa oikeus olla julkaisematta aineistoa. Mikäli asiakkaan tilauksessa mainittua otsikkoa ei ole julkaisijan palveluissa, on julkaisijalla oikeus sijoittaa aineisto lähinnä vastaavan otsikon alle. Julkaisijalla on oikeus muuttaa palveluidensa otsikointia. Julkaisijalla on oikeus muuttaa tarjoamiensa Palveluiden valikoimaa, painosmääriä, laajuutta, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Tässä kohdassa 9 mainituissa tilanteissa asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

10. Julkaisijan vastuu ja korvausvelvollisuus

Jos asiakas havaitsee virheen tai puutteen aineistossa sen julkaisemisen jälkeen, on asiakkaan ilmoitettava tästä julkaisijalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa aineiston julkaisemisesta. Julkaisija korjaa virheet mahdollisimman pian. Jos asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita hänelle tilauksen tarkastusta vartenlähetetyssä tilausvahvistuksessa tai vedoksessa, mutta hän ei ole virhettä tässä vaiheessa korjannut, ei asiakkaalla ole oikeutta korvaukseen. Julkaisijan korvausvelvollisuus aineiston pois jäämisestä, viivästyksestä, aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen aineiston arvoon, virheen, puutteen tai viivästyksen esiintymisajalta. Julkaisija ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten voiton tai tulon menetyksistä, muusta elinkeinonharjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista. Mikäli aineistoa ei voida julkaista tuotannollisista tai toiminnallisista syistä, tai asikkaan puolella olevasta syystä, ei julkaisija ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Julkaisijalla on oikeus ottaa sähköinen palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Julkaisija ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Julkaisija ei myöskään vastaa palveluiden käyttäjien mahdollisesti aiheuttamista asiakkaalle kuuluvien immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkauksista. Julkaisija ei ole velvollinen antamaan asiakkaalle ennakkotietoja kilpailevien yritysten samanaikaisista mainoskampanjoista eikä hyvittämään asiakasta, mikäli kilpaileva mainos julkaistaan samanaikaisesti asiakkaan mainoksen kanssa samassa sähköisessä palvelussa, ellei toisin ole sovittu. Julkaisijalle ei ole muuta tai laajempaa vastuuta palvelusta kuin mitä tässä ohdassa on sanottu.

11. Hinnat ja laskutus

Palveluiden julkaisuhinnat on ilmoitettu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai vuosittain vahvistettavassa hinnastossa. Arvonlisävero lisätään hinnaston mukaiseen tai erikseen ilmoitettuun hintaan. Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, tai aineiston tai palvelun julkaisun yhteydessä. Laskun maksuehto on neljätoista (10) päivää netto tai sopimuksen mukainen. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

12. Immateriaalioikeudet

Julkaisijalla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet julkaisemiinsa palveluihin ja niiden osiin. Nämä oikeudet kattavat muun muassa tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja asiakkaan aineistoista koottuihin tietokantoihin ja luetteloihin. Julkaisijalla on tekijänoikeus asiakkaalle valmistamaansa aineistoon, eikä asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle tai muulla tavoin hyödyntää sitä vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta.

13. Sopimuksen siirto

Julkaisijalla on oikeus siirtää asiakkaan ja julkaisijan välinen sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta.

14. Sopimuksen purkaminen

Jos asiakas eräpäivänä jättää suorittamatta laskun tilaamistaan palveluista tai aineistoista, on julkaisijalla oikeus purkaa sopimus, jolloin kaikki asiakkaan maksulliset aineistot poistetaan välittömästi palvelusta.

15. Riitojen ratkaisu

Tilauksesta, palvelusta, aineistosta tai niihin liittyvästä seikasta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin.

16. Ehtojen voimassaolo.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.8.2015 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa yleisiä julkaisu- ja sopimusehtoja, palveluiden hintoja ja maksuperusteita.

Legenda Oy
2441897-0

Meistä on moneksi.

#kustannustehokas #kaikkikunnossa #verkkosivut #mainonta